Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczego koła.

przez Adam | 26 stycznia 2020

W dniu 19 stycznia odbyło się doroczne Zebranie Sprawozdawcze koła 52 Czarna Woda. Zebranie odbyło się w drugim terminie, wzięło w nim udział 48 na 151 członków naszego koła. Zebranie zagaił prezes koła kol. Adam Pryba który przywitał zebranych oraz zaproszonych gości w osobach prezesa Zarządu Okręgu Mieczysława Górskiego, sekretarza Zarz. Okręgu Zdzisława Nowakowskiego, czł. Zarz. Okręgu Witolda Borkowskiego oraz Burmistrza Czarnej Wody Arkadiusza Glinieckiego. Wybrano na przewodniczącego zebrania kol. Adama Pliszkę, sekretarza zebrania kol. Roberta Oksętowicza. Następnie wybrano jednomyślnie komisję mandatową która była też komisją uchwał i wniosków z zebrania w osobach Pawła Narlocha, Piotra Majkowskiego, Przemysława Wieczerzyckiego. Prowadzący zebranie przedstawił porządek obrad przyjęty bez uwag przez zgromadzonych, po czym przystąpiono do części sprawozdawczej. Prezes kola przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu koła za rok 2019, omówił sukcesy i porażki. Zorganizowano w sumie 10 zawodów i imprez wędkarskich, były liczne zarybienia naszych wód, kontrole Straży Rybackiej, remonty kładek na jeź. koła, sprzątanie brzegów rzeki i jeź. koła zakupiono sporo drewna na kładki. Były też i niepowodzenia główne to: konflikt z powołaniem klubu Kiełż, które Zarz. Okręgu uznał za nieskuteczne, brak dopływu młodzieży do koła, brak już trzeci rok z rzędu solidnego lodu uniemożliwiający poważniejszy remont kładek, oraz wprowadzenie odcinka zamkniętego na Wdzie. Prezes podziękował wszystkim którzy brali udział w organizacji zawodów, sprzątaniu brzegów naszych wód szczególnie grupie uczniów ze Szkoły Podstawowej i ich opiekunowi panu Pawłowi Rybackiemu, tym którzy brali udział w pracach na rzecz koła wszystkim którzy złożyli dobrowolne wpłaty na rzecz koła. Szczególne podziękowania dla Gminy za duże wsparcie finansowe i pomoc w działalności, firmie Steico również za wsparcie finansowe i świetne drewno na kładki. Przew komisji rewizyjnej koła dokonał oceny działalności koła w ubiegłym roku głównie pod względem finansowym i celowości wydatków. Zaapelował też o rozsądek i wstrzemięźliwość wypowiedzi szczególnie na portalach internetowych. Sprawozdanie z działalność Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Tadeusz Trzebiatowski, w roku 2019 sąd nie rozpatrywał żadnych spraw dyscyplinarnych. Skarbnik koła przedstawił krótką informację o dochodach i wydatkach koła w ubiegłym roku. I tak główne pozycje po str. dochodów to stan na początku roku, dobrowolne wpłaty dla koła, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, odpis dla koła, dotacja od Steico, ponadto zwroty za del. SSR i prowizji. Wydatki koła były głównie na: dział organizacyjny, młodzież, sport, zagospodarowanie wód, stan kasy koła na koniec roku 2019 to 3081,32 zł. Po części sprawozdawczej dokonano wręczenia odznaczeń i tak Prezes ZO Mieczysław Górski odznaczył brązową odznaką PZW Adama Prybę. Wręczono puchary za GP górską gdzie zwycięzcą został kol. Jerzy Szlęk i nizinną gdzie zwyciężył kol. Roman Gaszkowski. Po przerwie został przedstawiony plan pracy koła na rok 2020 zakłada on 11 zawodów w tym dwa otwarte, jedne SSR koła i zawody powiatowe SSR, remonty kładek, pomoc przy zarybianiu, kontrole wód. Po czym skarbnik przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2020. Plan pracy i preliminarz zostały przyjęte bez uwag jednomyślnie. Przystąpiono do zgłaszania wniosków do Zarządu Okręgu i tak zebranie przyjęło uchwałę o nietworzeniu na Wdzie odcinków zamkniętych i typu złów i wypuść. Uchwałę o podjęcie działań o wybudowanie przepławki na Wdzie w Wojtalu. O zniesienie ochrony okresowej okonia na Wdzie. Do zarządu koła przyjęto uchwałę o ustalenie sposobu informowania naszych członków o uchwałach z zebrania koła i zarządu koła na stronie internetowej, oraz uchwałę w sprawie ustalenia przez Zarząd Koła sposobu informowania członków koła o planowanym zarybieniu rzeki Wdy. Zgłoszono wniosek o możliwość utworzenia klubu zainteresowań wędkarskich, wniosek ten nie uzyskał większości głosów zgromadzonych. Po wyczerpaniu tematów w dyskusji prezes koła kol. Adam Pryba podziękował gościom i członkom koła za liczny udział i przewodniczący zebrania ogłosił zakończenie obrad.

Tematy: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczego koła. została wyłączona