pliszka.net
K A L K U L A T O R Y
chemiczne | jednostki | finansowe | zdrowie | matematyczne | kody | różne | linki

Fizykochemiczne

Stężenia - przelicza stężenie procentowe na molowe i na odwrót
Kalkulator mas molowych - oblicza masy molowe ze wzoru sumarycznego. Dodatkowo liczy udziały procentowe pierwiastków w substancji.
Proporcja - często stosowana przez chemików uproszczona metoda przeliczania stężeń, ilości reagentów itp.
Współczynniki reakcji
- dobieranie współczynników w równaniach reakcji chemicznych
Gaz doskonały - równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona)
2001-2006 (C) pliszka.net